ઇન્ટરનેટ પર ગુજરાતી જોક્સ …… (Listen Jokes Online)

 

મિત્રો, ઓફિસમા કામ કરીને બોર થઇ ગયા છો? … તો હવે અહિઁ ક્લિક કરો અને ઇન્ટરનેટ પર ગુજરાતી જોક્સ સાઁભડો…

Now, hear Gujarati Jokes online for Free …… Only You can Listen not Download..

10 thoughts on “ઇન્ટરનેટ પર ગુજરાતી જોક્સ …… (Listen Jokes Online)

  1. chinubhai ek vakhat rastama jata hata to ek gadheda(donkey) te ne kahu mari jode koi ubhu na rahe, am to le hu ubho rahu chu am to gadha bhai jor thi lat mari ne chinubhai ne pachadi didha chinubhai ye kahu tari vaat 100% sachi che tethi ja tu gadhedo che, taru nam koi na le bhai.

  2. ek vakhat ek kidi jati hati to biji kidiye(ant) te ne puchyu kya jay che to biji kidi ke che hathi ne lohi apva jayu chu, tare avvu hoy to chal.

Leave a Reply

error: Content is protected !!