ગરીબી ઉપર નિબંધ

જુવો મિત્રો જ્યારે કોઇ ખાનદાની અમીર છોકરાવ કે જેઓયે ક્યારેય ગરીબી જોય નથી તેને ગરીબી ઉપર લખવાનુ કહે ત્યારે….

pic00235

8 thoughts on “ગરીબી ઉપર નિબંધ

Leave a Reply

error: Content is protected !!