18 જુલાઈ, 2012

જાપાનીઝ કપલ વચ્હે ની SEX માટે ની દલીલો - ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

અર્ધી રાત્રે એક જાપાનીઝ કપલ વચ્હે ની SEX માટે ની દલીલો :

પતિ : હું કા હિમીનો હીજી ...
પત્ની : ટોકા ના ટીમીનો હી કી ના
..
..
પતિ : નાસામુવા નીકો નીકો
પત્ની : હિકી રિકી ટા સીયો ટીયો
..
..
પતિ : નીમીતો નાહી કુંમુતું રિયા
પત્ની : સી વીયા નિયા ટુમ હુમ કિવાં
..
..
..
..
..
..
..
..
કેવા ધ્યાનથી છેક છેલ્લે સુધી...રસપૂર્વક .... એક એક અક્ષર વાચો છો નહી ? જાણે કેમ જાપાની ભાષા માં ટપ્પા પડતા હોય ?..:PP

પણ વાંક તમારો નહી પણ પહેલી લીટી માં અંગ્રેજી માં લખેલા ૩ અક્ષર નો છે .....

હવે ડીક્ષનરી નો કાઢ્તા પાછી :PP

via- Ajay Upadhyayફેસબુક ઉપર પણ મોજેમોજ કરો , નીચે આપેલ લાઈક બટન દબાવો અને અમારી ફ્રી લાફિંગ ક્લબ ના સભ્ય બનો

?