ચશ્મા વાળો છગન અને ડોક્ટર – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

છગન મસ્ત નવા નકોર ચશ્મા પહેરી ને ડો. હાથી પાસે પોગ્યો ડોક્ટર- તમારું વજન કેટલું છે? છગન- ચશ્મા સાથે 75 કેજી. ડોક્ટર- અને ચશ્મા વગર? છગન – સાહેબ, ચશ્મા વગર … Read More

error: Content is protected !!