ભિખારી એ પાડ્યો ચંપા નો વારો – ગુજરાતી જોક Gujarati Joke

ભિખારી એ પાડ્યો ચંપા નો વારો – ગુજરાતી જોક Gujarati Joke=============================================== ભિખારી (કાર માં બેઠેલ ચંપા ને ): મેડમ, ભગવાન ના નામ પર ૧૦ રૂ. આપો ચંપા યે પર્સ માંથી … Read More

error: Content is protected !!