બાળકોના અભ્યાસ નું માધ્યમ – ગુજરાતી કે અંગ્રેજી – શૈલેશ સગપરીયા

રોજે રોજ કેટલાય માં-બાપના ફોન આવે છે કે અમારે અમારા બાળકોને ક્યાં માધ્યમમાં ભણાવવા જોઈએ ? આ બાબતે મારે મારા વિચારો આપ સૌ સાથે પણ શેર કરવા છે. આ વિચારો … Read More

error: Content is protected !!