શિયાળો આવે અને ગુજરાતીઓ ના ઘરે મસાલેદાર અડદિયા પાક બને જ બને !

અડદિયા એ ગુજરાતમાં શિયાળામાં ખવાતો લોકપ્રિય પાક છે, અડદમાં ભરપુર માત્રામાં પ્રોટીન હોય છે, આયુર્વેદમાં અડદને ગરમ પ્રકૃતિનું કઠોળ ગણવામાં આવે છે, વળી તેમાં ગરમ ગણાતા વસાણા પણ નાખવામાં આવે … Read More

error: Content is protected !!