અમદાવાદ – હેરિટેજ સિટી ગર્વની સાથે જવાબદારી ભર્યા સમાચાર

અમદાવાદ, હેરિટેજ સિટી, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, ગાૈરવ અને આપણી જવાબદારી… આપણે જે શહેરમાં રહેતા હોઈએ તે શહેરને હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો મળે તો આપણોય દરજ્જો વધી ગયો હોય તેવું ફીલ થાય. … Read More

error: Content is protected !!