જયારે એમના પર પુસ્તકો વાંચવાનો પ્રતિબંધ આવ્યો ત્યારે ૮માં ધોરણની પરીક્ષા “આખેટ” વાંચીને આપી

આજે 12 જુલાઈ એ જેમનો બર્થ ડે છે એવા અશ્વિની દાદાનો પરિચય ‘આખેટ’થી થયો. હું માણસા તાલુકાના દેલવાડા ગામે મારા મોટા ફઈબાના ઘરે ભણતો હતો ત્યારની વાત છે. હું આઠમા … Read More

error: Content is protected !!