હું આમળું, ઓળખ્યું ? ગોળ, લીલું ખુબ જ ખાટું લાગે ઈ !! – એક આમળાની આકાશવાણી થઇ

એક આમળાની આકાશવાણી થઇ :- હું આમળું, ઓળખ્યું ? ગોળ, લીલું ખુબજ ખાટું લાગે ઈ !! મને English મા Indian gooseberry કહે છે, મેં કોઈ દિ ઘુસ લીધી નથી તોય … Read More

error: Content is protected !!