આ છે અસલી કારણ – કેમ Ambulance ઉલટા અક્ષરોથી લખેલ હોય છે

એમ્બ્યુલન્સની મહત્તા અને કાર્યક્ષમતા વિશે તો આપણે બધા જાણીએ જ છીએ.વ્યક્તિની સમયસરની સારવાર માટે આ પ્રશંસનીય સુવિધા છે.અત્યાર સુધીમાં એમ્બ્યુલન્સ વડે હજારો વ્યક્તિના જાન બચ્યાં છે એ વાતમાં શંકાને કોઇ … Read More

error: Content is protected !!