જીવનકાર્ય પ્રત્યેનો અભિગમ – ઓશોએ આપેલ ખુબ જ સુંદર દ્રષ્ટાંત

કૃષ્ણ ભગવાનનો કર્મનો સિદ્ધાંત જીવન કાર્યને મૂલ્ય તો અર્પે છે જ, પણ જીવનકાર્ય પ્રત્યેના અભિગમને ભારણ ન ગણતા, ઉત્સવ માનવા પ્રેરે છે. તેનું એક દ્રષ્ટાંત ઓશોએ આપ્યું છે. એક મંદિર … Read More

error: Content is protected !!