ડીનરમાં આજે નટી કાજુપનીર કરી બનાવો – પતિદેવ ને ખુશ કરી દો

રાજકોટ થી પ્રદીપભાઈએ મોકલેલ આ કાજુ પનીર કરી આજે ડીનરમાં બનાવો અને જુવો આખો પરિવાર આંગળીઓ ચાંટશે. સામગ્રી : ૪ વ્યક્તિ માટે ૨૦૦ ગ્રામ પનીર કયૂબ ૧૦૦ ગ્રામ કાજુ, રોસ્ટેડ … Read More

error: Content is protected !!