શુક્રનીતિ અનુસાર આ ૪ ટેવ આજે જ બદલી દેજો નહિ તો ……

જ્યારે માણસનો સમય ખરાબ ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે એની સાથે બધું ખરાબ જ થાય. જ્યારે સમય ખરાબ હોય ત્યારે ન થવાનું થતું હોય છે. તમે કલ્પના પણ ન કરી શકો … Read More

error: Content is protected !!