ખુશ રહેવાની દાદીમાએ આપેલ આ ૫૧ શીખ ક્યારેય ભૂલશો નહિ

“કેમછો” કહેવાની પહેલ દર વખતે આપણે જ કરવી જોઇએ… શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો ખરીદવાની ટેવ રાખો, પછી ભલે તે વંચાય કે ન વંચાય… કોઇએ લંબાવેલો(દોસ્તીનો) હાથ ક્યારેય તરછોડવો નહીં… બહાદુર બનો અથવા … Read More

error: Content is protected !!