‘ગુરુપૂર્ણિમા’ ને ગુરુની પૂજા કે ગુરુની પરીક્ષા ?

તટસ્થ અને વિનમ્રભાવે નીચેના સવાલોનું ચિંતન કરીએ તો ખબર પડે કે આપણે કોઈ પાખંડી અને સ્વાર્થી ગુરુના ચરણમાં તો નથી આળોટી રહ્યા ને ! ગુરુ જ્ઞાન વહેંચે છે કે અજ્ઞાન … Read More

error: Content is protected !!