ઘેર બેઠે ગંગા…..ચુનીલાલ મડિયાની અદ્ભુત વાર્તા

હા! હા! હા! હા!…. હા! હા! હા! હા! વર્ગમાં હસાહસ થઈ પડી. માસ્તરે દરબારને પૂછ્યું : ‘દરબાર! પૃથ્વીનો આકાર કેવો છે?’ અને દરબારે તેમની પોતીકી બોલીમાં જવાબ આપ્યો : ‘સકરડા … Read More

error: Content is protected !!