અને જયારે ગુજરાતી બ્રાહ્મણે બચાવી પટેલ દીકરીની લાજ…

વર્ષો પહેલાની વાત છે. અલ્લાઉદ્દીનના શાસનકાળ દરમિયાન દિલ્હી, કનોજ પર થઈને સરદાર જહાનરોઝ ગુજરાત પર ચડી આવ્યો હતો. તેની સેનાએ ગુજરાતની ધરતી પર તંબુ તાંણ્યા હતા. જહાનરોઝે ઉંઝા ગામના પટેલ … Read More

error: Content is protected !!