“શરદ પુર્ણીમા અને દુધ પાક” – આયુર્વેદ મુજબનો સંબંધ અને ફાયદો

શરદ ઋતુ – વર્ષા ઋતુ માં પાણી મલીન થયા હોય છે ,પ્રૂથ્વી પર નો તમામ મળ કચરો એમાં મળેલો હોય છે ,ઔષધી અને અનાજ ઓછા ગુણ વાળા હોય છે ,જમીન … Read More

error: Content is protected !!