દેરાણી – જેઠાણી | એક યુનિક સંબંધ જો દરેક સ્ત્રી સમજી શકે

અનુરાધા દાદરો ચડીને ઉપર આવી તો તેજસ વિચારોમાં ડૂબેલો હતો. અનુરાધા વિચાર મગ્ન તેજસને મનમાં ને મનમાં મલકાતા જોઈ રહી. અને પછી ગાલે ટપલી મારીને હસી પડતાં કહ્યું : ‘અત્યારના … Read More

error: Content is protected !!