બુફેની જમણવાર કરતા ઘણી જૂની અને વિસરાયેલી પરંપરા એટલે ‘પંગત’ – વાંચો વિગત

અલ્યા દાળ આબ્બા દો આ ખૂણામોં…” “એ.. હા.. કુને જોવતી‘તી દાળ..?” “પેલી લેણમોં શાક ફેરવો લ્યા…” . “અે..ભઈ.. હળવો હેંડ.. કમંડળમોં થી દાળ સલકાય સે..” “આ બાજુ લાડવાની તાસ લાવો … Read More

error: Content is protected !!