તો તમે પરણેલા છો ……

તમે બાથરુમ કોરી થઇ શકે એ માટે થઇને નાહી લ્યો છો ? તો તમે પરણેલા છો. તમે ભીનો ટુવાલ વળગણી પર સૂકવી દ્યો છો ? તો તમે પરણેલા છો. ” … Read More

error: Content is protected !!