ફેમિલી માત્ર એક શબ્દ નથી, સંબંધોનો એક સમૂહ છે

પડતી નથી કદીયે જાણે સવાર ઘરમાં, અંધાર ફિટ કરે છે કોઈ સુથાર ઘરમાં સામે કશુંક વળતર મળવું તો જોઈએને? દઉં ક્યાં સુધી હું મારાં આંસુ ઉધાર ઘરમાં. -અનિલ ચાવડા. ફેમિલી, પરિવાર,કુટુંબ. … Read More

error: Content is protected !!