પાસપોર્ટ કઢાવતા પહેલા આટલું જાણવું ખુબ જરૂરી – સરળ બની જશે પ્રોસેસ

આજે પાસપોર્ટ માટે હું મારા પરિવાર સાથે રાજકોટની પાસપોર્ટ ઓફિસ પર ગયો હતો. જે કેટલાક અનુભવો થયા અને મારાથી થયેલી કેટલીક ભૂલોને કારણે મને જે તકલીફ પડી તે આપની સાથે … Read More

પાસપોર્ટ કઢાવતી વખતે ધ્યાન રાખવા જેવી અમુક વાતો

આજે પાસપોર્ટ માટે હું મારા પરિવાર સાથે રાજકોટની પાસપોર્ટ ઓફિસ પર ગયો હતો. જે કેટલાક અનુભવો થયા અને મારાથી થયેલી કેટલીક ભૂલોને કારણે મને જે તકલીફ પડી તે આપની સાથે … Read More

error: Content is protected !!