એક બાપના દીકરાને કહેલ સોનેરી શબ્દો

દરેક વ્યક્તિએ જરુર વાંચવા જેવું પ્રિય પુત્ર, આ પત્ર હું તને ૩ કારણોસર લખું છું .. ૧) જીવન, નસીબ અને મૃત્યુ કોઈ જાની શક્યું નથી. તો અમુક વાત જરૂરી છે … Read More

error: Content is protected !!