બાપ એવા બેટા હોય – બાપથી થાકે એવા બેટા ના હોય ! સહમત?

એક યુવાન પોતાના વૃધ્ધ પિતા સાથે બગીચામાં બેઠો હતો. પિતાએ ઝાડ પર આંગળી ચીંધીને દિકરાને પુછ્યુ , “ બેટા પેલુ ક્યુ પક્ષી બેઠુ છે.” દિકરાએ ઉંચુ જોયુ અને સાવ લુખ્ખો … Read More

error: Content is protected !!