પિતૃ દેવો ભવઃ – એક પિતા જયારે સંતાનના જીવનમાં ભગવાનનું સ્થાન લઇ લે છે

મુંબઇમાં સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતા એક દંપતિને ત્યાં દિકરાનો જ્ન્મ થયો. પ્રથમ સંતાનનું આગમન કોઇ પણ પરિવાર માટે હરખનો અવસર હોય પણ આ પરિવાર માટે સંતાનનો જ્ન્મ આફત હતી. જે બાળકનો … Read More

error: Content is protected !!