જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ છે – અચૂક વાંચવા જેવી બોધ કથા

એક સોનીથી લક્ષ્મીજી નારાજ થઇ ગયા. જતા સમયે બોલ્યા હું જઇ રહી છું, અને મારી જગ્યાએ નુકસાન આવી રહ્યું છે. તૈયાર થઇ જા. પરંતુ, હું તને છેલ્લી ભેટ જરૂર આપવા … Read More

error: Content is protected !!