પ્રેમ, પેઇન અને પત્ર – ભુતપૂર્વ પ્રેમિકા સાથે પત્રવ્યવહાર

પ્રિય (ભુતપૂર્વ) પ્રેમિકા, “હેય…જાનુ….શુ કરે છે તુ?” આવું કેટલી બધી વાર વ્હાટ્સએપ્પ (whatsapp) માં લખ્યું પણ મોકલવાની હિંમ્મત જ ના ચાલી. ક્યાં મોઢે હું તને મોકલું આવા બધા સંદેશાઓ. તુ … Read More

error: Content is protected !!