રવિવાર નો નાસ્તો તો ફાફડા (ગાંઠિયા) જ – ઘરે બનાવવા પણ સરળ

ફાફડા.. ગાંઠીયા ગુજરાતી પ્રજા માટે અગત્યનો અને પસંદગીનો ખોરાક છે. સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતમાં જ નહિ પરંતુ વિશ્વમાં અનેક મોટા દેશોમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે ત્યાં ફાફડા જોવા મળશે. જેમ … Read More

error: Content is protected !!