માતા-પીવાની આવી હાલત જોઇને પણ જો સંતાન ને કઈ ફરક ના પડે ત્યારે?

ગાડૅનમા લેપટોપ લઇ ને બેઠેલા છોકરાને એક બુજુગૅ દંપતી એ કહ્યુ- “બેટા અમને એક ફેસબુક એકાઉન્ટબનાવી દેને ।” છોકરાએ કહ્યુ- “હાલો હમણાં જ બનાવી દવ, કયો કયા નામથી બનાવુ?” બુજુગૅ … Read More

error: Content is protected !!