બંધન.. જે જીવનમાં ઘણો બદલાવ લાવી દે છે..

” ડો. સિદ્ધાર્થ ઓર્થોપીડિક્સ ” હોસ્પિટલ આગળ ટેક્સી ઉભી રહી. ઝડપથી ટેક્સીમાંથી ત્રણ ચાર માણસો ઉતર્યા અને ઉતાવળથી દરવાજા ખોલ્યા. એક યુવાન દેખાતો માણસ હોસ્પિટલમાં દોડતો ગયો. બીજા માણસોએ એક … Read More

error: Content is protected !!