દર વર્ષે જ્યાં અનોખું બજાર ભરાય છે – પૈસા દઈને તમારી મનપસંદ દુલ્હન લઇ જઈ શકો છો

લગ્ન કરવા એ હવે રમત વાત નથી એવું ઘણે ઠેકાણે લોકોને કહેતાં સાંભળ્યાં છે. વાત પણ સાચી છે. હવે કન્યાઓ મળવી મુશ્કેલ છે એ તથ્ય હાલ ચાર દાયકા વટાવી ચુકેલા … Read More

error: Content is protected !!