કારની નંબર પ્લેટમાં A/F લખવાનો શું અર્થ હોઈ છે? ના ખબર હોય એ અહી ક્લિક કરી વાંચી લે

નવી કોઇ ફોર વ્હીલ કે મોટરસાઇકલ ખરીદ કરીએ ત્યારે તમે જોયું હશે કે, શરૂઆતમાં નંબર પ્લેટ પરનો નંબર ના આવ્યો હોય પણ નંબર પ્લેટ A/F લખેલું હોય છે. લગભગ વાહન … Read More

ધોરણ-12નાં વિદ્યાર્થીનો કમાલ – બાઈકમાં નજીવો ફેરફાર કરીને એવરેજ ૧૫૩ ની કરી દીધી

યુવાન એટલે રોજે રોજ અજવાળું. ધોરણ-12નાં વિદ્યાર્થીએ કર્યો કમાલ ! 153 Km/Ltr ની એવરેજ આપતી બાઈક બનાવી. વિવેકે સપનામાં પણ કદી નહીં વિચાર્યું હોય કે, પોતાનાં બાઈકમાં કરેલ સામાન્ય ફેરફાર … Read More

error: Content is protected !!