ઈશ્વર બે થેલા આપે તો તમે કયો થેલો કઈ રીતે ઉપાડશો ? – અચૂક વાંચવા જેવી લઘુ કથા

સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર બ્રહ્માજીએ એકવાર મનુષ્યને પોતાની પાસે બોલાવીને પૂછ્યુ , ” મે તમને આ ધરતી પર મોકલ્યા છે હવે મારે એ જાણવું છે કે તમારી ઇચ્છા શું છે ? … Read More

error: Content is protected !!