બિલો ધ બેલ્ટ ‘ભાય’બંધી! – દંભ વગરની ભાઈબંધી વિષેની વાતો – રેટિંગ A

પેટા: એ તમારા દરેક બ્રેકઅપ બાદ તમારી સામે બેસીને ફાકી ચોળતા ચોળતા, ખેતલા આપાએ ચા ઢીંચતા, સિગરેટ ફૂંકતા કે પેગ બનાવતા બનાવતા અઠવાડિયાની વધેલી દાઢી વલુરતા વલુરતા તમારી હૈયાવરાળ સાંભળતો … Read More

error: Content is protected !!