વાડી ખેતરમાં ઓછી સામગ્રીથી બનતી અને તીખી તમતમતી ભાજી એટલે “મધપુડો”

મધપૂડો એ વાડી ખેતરમાં ઓછી સામગ્રીથી બનતી અને તીખી તમતમતી ભાજી જ છે. જે મૂળ તો તેલ માસલાઓથી ભરપૂર હોય છે. વળી, આને લાકડાનાં ઉપયોગથી ચૂલા પર બનાવવાથી ઓરીજીનલ ટેસ્ટ … Read More

error: Content is protected !!