શું દીકરી પર વધારે પડતો વિશ્વાસ મૂકી શકાય? – અદભુત વાર્તા

તનુ  ઉપર બેસીને  વાંચતી હતી.ત્યાં અચાનક મમ્મીનો ઘાંટો સંભળાતા તે  નીચે  દોડી આવી. મમ્મા કોઇ સાથે ફોનમાં વાત કરી રહી હતી. ‘ નો..નો વે, રાસ્કલ. તું શું એમ માને છે … Read More

error: Content is protected !!