માતૃત્વનું મુલ્ય – મરણ પથારીએ પડેલી માં માટે સર્વસ્વ ત્યાગી દેવાની ભાવના

આજે સવારે…..વહેલા ઓફિસ જઈ પહેલું… કામ રાજીનામું લખી…ને મારા મેનેજર ના ટેબલ ઉપર મૂકી દીધું….. અને હોસ્પિટલે મમ્મી પાસે જતો રહયો… હોસ્પિટલ પોહચી..સાહેબ..ને ફોન કરી ફક્ત એટલું કીધું…આજે હું ઓફિસે … Read More

error: Content is protected !!