‘માસિક દરમિયાન હું મંદિરમાં જાઉં છું’ – કાજલ ઓઝા નો બોલ્ડ પણ બહુ ચર્ચિત ઈન્ટરવ્યુ

આજના મહેમાન કાજલ ઓઝા વૈદ્ય માસિકચક્ર એક એવો શબ્દ છે જે બેઠક રૂમમાં બોલાય તો ઘડિયાળના કાંટા થોભી જાય છે અને ચારેબાજુ મૌન છવાઈ જાય છે. આ મૌનના લીધે ઘણી … Read More

error: Content is protected !!