જાણી લો ક્યા ૩ દેશ છે જે ક્યારેય આપણા દેશને આંચ નહિ આવવા દેવા સાથે ઉભા છે

આઝાદી વખતથી જ ભારતને બે દુશ્મન તો જાણે વારસામાં મળ્યાં છે. એક ઉત્તરીય પાડોશી ચીન અને બીજો એક મધર ઇન્ડિયાના ગેરરીતી આચારતા દિકરા જેવો પાકિસ્તાન. આ ઉપરાંત પણ ભારત સામે … Read More

error: Content is protected !!