લગભગ છોકરાઓને શુઝ પહેરવાની ખરી રીત નથી ખબર – આ ભૂલ તો લગભગ બધા કરે જ છે

આપણા દેખાવ માં શુઝ એક ખુબજ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.જયારે નાના હતા ત્યારે શુઝ પહેરતા ન આવડતું એટલે મમ્મી પપ્પા ની મદદ લેતા હત. પણ જયારે મોટા થઇ ગયા ત્યારે … Read More

error: Content is protected !!