દુનિયાની ‘સૌથી કદરૂપી’ મહિલા લિઝી વેલાસક્વેઝ (Lizzie Velasquez) – પ્રેરણાત્મક

ખુદ કો કર બુલંદ ઈતના કી હર તકદીર સે પહેલે, ખુદ ખુદા પૂછે એ બંદે બતા તેરી રઝા ક્યાં હૈ? સામાન્ય રીતે ઘણાં લોકોનો શારિરીક રંગ થોડો શ્યામ હોય, ચહેરા … Read More

error: Content is protected !!