દરેક રોગોનું કારણ- ”વિરુદ્ધ આહાર” – જરૂર વાંચજો

દરેક ફળ જોડે દુધ વિરુદ્ધ આહાર થાય .દુધ જોડે મીઠું ,દુધ જોડે મગ. ગરમ પાણી જોડે મધ પણ વિરુદ્ધ આહાર થાય.લસણ ,ડુંગળી જોડે તો દુધ બધા જાણે છે કે ના … Read More

error: Content is protected !!