હા ત્યારે મોબાઈલ ના હતા….. અને તેમ છતાં લાઈકનો સિલસિલો તો ચાલુ જ હતો….

ચશ્મા સાફ કરતાં …. વૃદ્ધે પત્નીને કહ્યું : આપણા સમયે મૉબાઇલ ન હતા…!! હા પણ, બરાબર પાંચ ને પંચાવને હું દરવાજે … પાણીનો ગ્લાસ ભરીને આવું ને તમે આવતા… હા, … Read More

error: Content is protected !!