શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ ના વાંચવા જેવા પ્રેરણાથી ભરપુર પ્રસંગો

(૧)  કોણ મોટો ? … કોઈની પણ તકરાર સહજમાં મિટાવી દે છે ને તેની દ્રષ્ટિ બદલાવી દે છે  એવી વ્યક્તિ ખરેખર મહાન હોય છે. એક વખત સ્વામી રામકૃષ્ણના બે શિષ્યો … Read More

error: Content is protected !!