શરૂઆતમાં સુંવાળા લાગતા સંબંધો પર સમય જતાં કાટ ચઢવા માંડે છે…

“માણસોને બદલાતાં વાર નથી લાગતી. દરેક સંબંધ શરુવાતમાં તો સુંવાળા જ લાગે છે પરંતુ સમય જતાં તેની પર કાટ ચઢવા માંડે છે. અંતે ખવાઈને બરડ બની જાય છે. તમને ખબર … Read More

error: Content is protected !!