ચામડી પર રહેલા સફેદ દાગ દુર કરવાનાં અક્સીર ઘરેલું ઉપાયો

કોઢ કે સફેદ ડાઘ ચામડીને લગતો રોગ છે. ઘણા લોકો આને કુષ્ઠ રોગ પણ કહે છે. સફેદ દાગ થવાનું મૂળભૂત કારણ હજી સુધી જાણી શકાયું નથી. ડૉક્ટર અને દર્દીઓના અનુભવ … Read More

error: Content is protected !!