શું છોકરીઓ, છોકરાઓ કરતા ખરેખર સ્માર્ટ હોય છે, કે ગપ્પુ જ ?

એક દિવસ એક છોકરી ગોલ્ફ રમતી હતી. તેણીએ જોરથી બોલને માર્યો અને ઝાડીઓમાં ચાલ્યો ગયો. તેણી બોલ લેવા પાસે ગઈ તો જોયું કે ત્યાં એક દેડકો ફસાયેલો હતો. દેડકા કે … Read More

error: Content is protected !!