અનાથ છોકરીને ભણાવી-ગણાવી અને એન્જીનીયર બનાવી પણ છોકરીએ માં-બાપની સાથે જે કર્યું

દુનિયામં કોઇક જ એવી વ્યક્તી હસે જે તેની માં ને પ્રેમ નહી કરતુ હોય. અને માં બાપ તેના સંતાનને જેટલો પ્રેમ કરે છે એટલો પ્રેમ કોઇ કરી શકતુ નથી. આજે … Read More

error: Content is protected !!